danre

  • Uffizi e Città di Firenze per Dante Alighieri: in piazza Signoria l'abete-scultura di Giuseppe Penone